พระอัครสังฆราชแห่งอัครสังฆมณฑลซานตีอาโก้ แห่ง คิวบา เขียนข้อคิดคำนึงถึงการเสด็จเยือนของสมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ ที่16

14 มี.ค.


ตามที่สมเด็จพระสันตปาปาเบเนดิกต์ ที่16 ทรงมีหมายกำหนดการเสด็จเยือนประเทศเม็กซิโก และ ประเทศคิวบา ในระหว่างวันที่ 23-29 มีนาคม 2012 ที่จะถึงนี้  พระอัครสังฆราช ดีโอนีซีโอ การ์เซีย อีบาเนซ แห่งอัครสังฆมณฑลซานตีอาโก้ แห่งคิวบา ได้เขียนข้อความเพื่ออธิบายถึงความเป็นมาของการเสด็จเยือนในครั้งนี้ ดังต่อไปนี้
พวกเรากำลังเตรียมการต้อนรับสมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ ที่16 ที่จะเสด็จเยือนประเทศของเราด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่ง พวกเราได้เตรียมการฉลองใหญ่ในปีนี้มาล่วงหน้าเป็นเวลา 4 ปีแล้ว ในโอกาสนี้เราได้กราบทูลเชิญสมเด็จพระสันตะปาปาเพื่อเสด็จมาเยือนพระศาสนจักรและประเทศของเราในโอกาสของการฉลอง 400 ปีแห่งการค้นพบพระรูปของพระนางมารีย์ ซึ่งถือเป็นการเฉลิมฉลองที่สำคัญยิ่งของชาวคิวบาทุกคน และเพื่อความเชื่อของชาวคิวบา เพื่อบันทึกเป็นโฉมหน้าของประวัติศาสตร์และเพื่อเอกลักษณ์ของชาติของเรา พวกเราขอบพระคุณพระเจ้า และองค์สมเด็จพระสันตะปาปา ที่พระองค์ทรงตอบรับคำเชิญที่จะมาเยือนเรา แม้ว่าพระองค์จะมีพระราชกิจมากมายในฐานะที่เป็นผู้นำพระศาสนจักรสากล พระองค์คือผู้สืบตำแหน่งของอัครสาวกเปโตร ที่พระเยซูตรัสว่า ท่านคือศิลา และบนศิลานี้เราจะสร้างพระศาสนจักร และประตูนรกจะไม่มีวันชนะพระศาสนจักรได้ ท่านจงดูแลแกะของเรา จากเวลานั้นเป็นต้นมา นักบุญเปโตรจึงเป็นคนแรกในหมู่อัครสาวก เป็นผู้นำในการทำกิจกุศลเป็นตัวแทนของทุกๆคน  ภารกิจของสมเด็จพระสันตะปาปาคือทรงเป็นศิลาที่นำเราและช่วยเราในการเดินทางไปยังองค์พระคริสตเจ้า ในบทบาทดังกล่าวพระองค์เป็นผู้ประกอบภารกิจแห่งการแบ่งปัน และในบทบาทที่พระองค์ทรงเป็นบิดาผู้เอาใจใส่พระองค์จึงอยู่เคียงข้างเรา

ทุกครั้งที่สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ ที่16 เสด็จเยือนประเทศใดประเทศหนึ่ง ถือเป็นการเยี่ยมเยียนอภิบาลพระศาสนจักรท้องถิ่น เพื่อทำนุบำรุงความเชื่อ เพิ่มพูนความหวัง และให้กำลังใจให้ทุกคนใจกว้างในกิจการกุศล  และนี่คือความหมายหลักของการเสด็จเยือนประเทศคิวบาของพระองค์ และในคราวนี้พระองค์จะเสด็จมาเยี่ยงผู้แสวงบุญแห่งกิจเมตตาเนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองปีศักดิ์สิทธิ์ หัวข้อของการฉลองครั้งนี้คือ พระเจ้าองค์ความรัก พระเจ้าคือความกรุณา และพระสันตะปาปาจะมายืนยันกับเราถึงความรักของพระเจ้าเพื่อให้เรามั่นใจว่าความรักของพระเจ้านั้นอยู่กับเราเสมอ

สำหรับเราชาวคิวบา ถ้อยคำนี้ถือว่ายิ่งใหญ่และมีความหมายงดงาม เพราะเป็นนามชื่อของแม่ผู้เป็นองค์อุปถัมภ์ของชาวเรา  พระมารดาแห่งความกรุณา พระรูปนี้ถือเป็นสัญลักษณ์ของชาวคิวบา ทีเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวคิวบาทุกคน ทั้งผู้ที่มีความเชื่อและผู้นับถือต่างความเชื่อ แต่ความกรุณา ความรักถือเป็นคุณธรรมที่ช่วยให้เราชาวคิวบาทุกคนเป็นพี่เป็นน้องกันและกัน สิ่งที่ตรงข้ามกับความกรุณา คือ ความเกลียดชัง ความเกลียดชังไม่ได้เสริมสร้างสิ่งใด การแตกแยกกันไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์สิ่งใด ปีศาจเป็นผู้นำการโกหก และ ความแตกแยก แต่ความกรุณาจะรวมพวกเราให้เป็นหนึ่ง และ ความกรุณานี้มาจากพระเจ้า และนี่คือเหตุผลของการเสด็จเยือนขององค์สมเด็จพระสันตะปาปา

พระสันตะปาปาทรงเป็นผู้นำนครรัฐวาติกัน เมื่อเป็นเช่นนี้ พระองค์จึงเป็นผู้สร้างสัมพันธภาพที่ดีกับรัฐอื่นๆ  ดังนั้นเมื่อพระสันตะปาปาเสด็จเยือนพระศาสนจักรท้องถิ่น ในกรณีนี้คือพระศาสนจักรแห่งประเทศคิวบา เพราะประเทศคิวบาทูลเชิญพระองค์ ดังนั้นพระองค์จึงเสด็จเยือนเพื่อการอภิบาล แต่สำหรับรัฐบาลของประเทศและประชากรของประเทศนั้นๆ ต้องถือว่าพระองค์เสด็จมาในฐานะผู้นำของรัฐด้วย แต่เราก็ต้องไม่มองข้ามความหมายประการแรกด้วยนั่นคือการอภิบาล นี่เป็นสิ่งที่เราต้องพิจารณา ทั้งในแง่ของบ้านเมือง และ ในแง่ของการที่พระองค์ทรงเป็นผู้นำฝูงแกะซึ่งเป็นสมาชิกของพระศาสนจักร

และนี่คือคำตอบที่ว่าทำไมเราต้องเตรียมตัว  พวกเราคงเห็นว่าถนนหนทางกำลังได้รับประดับประดาตกแต่ง รวมไปถึงการทาสีบ้านใหม่ด้วย ที่ศูนย์กลางของสังฆมณฑลก็เตรียมพร้อม เพราะพระองค์จะเสด็จมาพักผ่อนที่นี่สองสามชั่วโมง  เรากำลังรีบเร่งที่จะเตรียมบ้านที่ เอลโคเบร  ที่จะเป็นที่พักสำหรับพระสงฆ์เกษียณอายุ  เมื่อเราต้องต้อนรับการเสด็จเยือน เราก็พยายามที่จะทำทุกสิ่งให้สะดวกสบาย สวยงาม แต่สำหรับการเสด็จเยือนครั้งนี้ สิ่งสำคัญกว่าที่ต้องเตรียมก็คือ การตระเตรียมจิตใจ ไม่เพียงแต่การแสดงความชื่นชมยินดีและร่วมพิธีมิสซาอย่างเป็นหนึ่งเดียวกันเท่านั้น แต่ต้องตระเตรียมจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์อีกด้วย  ขอขอบพระคุณพระเจ้าที่การเสด็จเยือนของพระองค์ในคราวนี้ตรงกับเทศกาลมหาพรต ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เราทุกคนต้องกลับใจ ด้วยการทำกิจพลีกรรมใช้โทษบาป ถือศีลอดอาหาร ทำบุญให้ทาน และการสวดภาวนาอยู่แล้ว

 

พระศาสนจักรแห่งคิวบาได้เลือกช่วงเวลามหาพรต อาทิตย์ศักดิ์สิทธิ์ และ เทศกาลปัสกา เพื่อรณรงค์ให้ชาวคิวบาร่วมเป็นหนึ่งเดียวในการประกอบกิจกุศล ด้วยความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เพราเราทุกคนต่างก็เป็นพี่น้องกัน เพราะเราต่างเป็นบุตรของพระเจ้าด้วยกัน ดังนี้แหละที่เราจะไม่ละเลยในความยากลำบากของกันและกัน การเสด็จเยือนของพระสันตะปาปาจึงเป็นการเพิ่มพระพรของพระเจ้าให้กับเรา ข้าพเจ้าจึงเชิญทุกคนให้ก้าวไปด้วยกัน อย่างที่บทอ่านของวันพุธรับเถ้าได้เตือนใจเราว่า นี่คือวันที่พระเจ้าทรงสร้าง ช่วงเวลาแห่งการแผ่เมตตา นี่คือเวลาของพระองค์ ให้เราทำทุกสิ่งให้เกิดประโยชน์ต่อตัวเราเถิด

 

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: