ด้วยการสวดภาวนา จะเป็นหนทางนำเราเข้าเป็นหนึ่งเดียวกับองค์พระผู้เป็นเจ้า

5 ก.ค.


วันพุธที่ 27 มิถุนายน ค.ศ.2012 สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ ที่ 16 ตรัสกับผู้เข้าเฝ้า ณ หอประชุม ปอล ที่ 6 ในการเข้าเฝ้าทั่วไปของสัตบุรุษประจำสัปดาห์ ณ กรุงวาติกันว่า

      “ด้วยการสวดภาวนา  จะเป็นหนทางนำเราเข้าเป็นหนึ่งเดียวกับองค์พระผู้เป็นเจ้า”

พระองค์  ตรัสถึงเครื่องหมายกางเขนว่า เป็นเครื่องหมายเตือนจิตใจบรรดาคริสตชน ให้ต้องปฏิบัติตน สอดคล้องกับพระประสงค์ของพระเจ้า พระบุตรของพระเจ้าทรงเสด็จลงมาบังเกิด รับสภาวะมนุษย์  ดำเนินพระชนมชีพบนหนทางแห่งความนอบน้อมและสัตย์ซื่อต่อพระประสงค์ของพระบิดาเจ้า แม้จะต้องดำเนินไปจนถึงเป้าหมายสูงสุดด้วยการสละพระชนมชีพของพระองค์เป็นเครื่องบูชาบนไม้กางเขน  พระเยซูคริสตเจ้าทรงรับทนทรมานจนถึงขีดสูงสุด ที่มนุษย์คนหนึ่งจะทนรับไว้ได้เพราะการตรึงกางเขนเป็นการลงโทษรุนแรงที่สุดสำหรับทาสและผู้ถูกจองจำ

ความคิดโดยเหตุผลทั่วไป  มนุษย์ย่อมแสวงหาหนทางที่จะมีอำนาจและปฏิบัติอยู่เหนือผู้อื่น แต่การถ่อมองค์ลงมาบังเกิดรับสภาวะมนุษย์และทรงถูกตรึงกางเขนขององค์พระเยซูเจ้า กลับเตือนเราให้สำนึกว่า การปฏิบัติตามพระประสงค์ของพระบิดาเจ้าอย่างครบถ้วน  ก็คือการที่มนุษย์ยอมสละละน้ำใจตนเองทิ้งไป และเติมใส่เอาความรักเข้าไว้แทน โดยเฉพาะงานความรักขององค์พระผู้เป็นเจ้าต่อผู้ยากไร้และด้วยวิธีนี้ จึงเป็นหนทางที่เราสามารถรักเพื่อนพี่น้องได้อย่างแท้จริง

พระองค์ทรงเสริมต่อว่า ในคำภาวนาของพวกเรา  ขอให้ปักสายตาไปยังไม้กางเขน และจงถวายเกียรติโดยเข้าเฝ้าองค์พระเยซูเจ้าในศีลมหาสนิทบ่อยๆ  เพื่อทำให้ชีวิตของเราร่วมอยู่ในความรักของพระเป็นเจ้าผู้ซึ่งถ่อมองค์ลงมาเพื่อให้พวกเราเข้ามาใกล้ชิดพระองค์ได้ ดังที่นักบุญฟรังซิสได้กระทำต่อหน้าไม้กางเขน  เราขอสวดเช่นเดียวกับท่านว่า องค์พระเจ้าผู้สูงสุด  พระเจ้าผู้ทรงสิริรุ่งโรจน์ โปรดส่องสว่างดวงใจของลูก ประทานความเชื่ออันมั่นคง ความหวังอันแน่วแน่   และความรักอันเต็มเปี่ยม เพื่อจะได้สัมผัสและซาบซึ้งในการได้ปฏิบัติ ตามพระประสงค์อันเที่ยงแท้และศักดิ์สิทธิ์ด้วยเทอญ.

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: